Regulamin konkursu na Instagramie –“Wielkanoc z Eleplantem”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wielkanoc z Eleplantem” (dalej: „Konkurs”) jest Bunge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, adres: 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228312, o kapitale zakładowym 321.914.400 złotych, NIP 5562534695, REGON 340000206.

2. W ramach Konkursu w imieniu Organizatora, na jego zlecenie i rzecz działa Mediatalk Sp. z o.o., z siedzibą w Chyliczkach, 05-500 Chyliczki, ul. Moniuszki 5B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000076906, posługująca się NIP: 1231423876.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez Instagram.

6. Konkurs jest organizowany na podstawie przepisów art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§2

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu Instagram na koncie: @eleplant.polska.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ponieważ Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie profilu w tym serwisie społecznościowym.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki Mediatalk Sp. z o.o., członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz ich przysposobieni lub przysposabiający.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 11.03.2024 do 31.03.2024 wykonać zadanie Konkursowe, które polega na opublikowaniu na swoim publicznym profilu na Instagramie zdjęcia swojego Wielkanocnego dania lub ciasta z wykorzystaniem Eleplanta z widoczną kostką Eleplanta z etykietą wraz z hashtagami #wielkanoc_z_eleplantem #eleplant_polska oraz oznaczeniem profilu @eleplant.polska. W opisie posta należy napisać, dlaczego do swojej potrawy wybrałaś/ wybrałeś Eleplanta.

5. Każdy może zgłosić swój udział w Konkursie dowolną ilość razy, ale jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku, gdy przesyłane przez niego treści zawierające treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje lub dyskredytujące markę Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, co do których powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie ich pełnoletniości, chyba że osoba taka wykaże, że jest pełnoletnia.

§3

1. Konkurs rozpocznie się publikacją zadania konkursowego na koncie @eleplant.polska i zakończy opublikowaniem listy Laureatów na profilu @eleplant.polska.

2. W Konkursie, spośród zgłoszeń, Organizator dokonuje wyboru 3 laureatów (Laureatów), którzy w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonali zadanie konkursowe.

3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi do 15.04.2024. Każdy z Laureatów zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie go jako Laureata Konkursu w materiale „Instastory” opublikowanym na @eleplant.polska oraz poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram.

4. Nagrodami w konkursie są:

 • Miejsce 1: Robot planetarny KitchenAid 5KSM125 – 300W – misa 4,8l o wartości ok. 3 400 zł oraz Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczonej na zapłatę podatku od nagrody rzeczowej i pieniężnej.
 • Miejsce 2: Toster KitchenAid 5KMT2109 o wartości ok. 1 000 zł.
 • Miejsce 3: Mikser ręczny KitchenAid 5KHM9212EAC o wartości ok. 700 zł.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do 7 dni od publikacji Laureatów w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w terminie 7 dni prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom przesyłką kurierską do 14 dni od daty ogłoszenia Laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zdjęć.

6. Wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

§4

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (dalej jako: Administrator) jest Organizator.

2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych spółce Mediatalk Sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu i na czas niezbędny dla jego realizacji.

3. Wszystkie dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 – dalej jako Ustawa).

4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Laureatów). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (organizacja i przeprowadzenie Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (rozpatrzenia reklamacji), 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z realizacją Konkursu m.in. podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:

 • w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z przepisów o rachunkowości,
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora.

8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych, • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy.

9. Organizator będzie zbierał od Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody (Laureatów) imię, nazwisko oraz adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

10. Organizator nie będzie podejmował w oparciu o dane osobowe Uczestników zautomatyzowanych decyzji.

§5

1. Każdy Uczestnik realizujący zadanie konkursowe zgłaszając utwór do Konkursu (dalej jako: Utwór) oświadcza, że jest jego autorem oraz że posiada prawa autorskie do Utworu, który został użyty w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy realizacji zadania konkursowego utworów cudzych, Uczestnik oświadcza również, iż posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich.

2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu z chwilą wydania nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Uczestnicy będący laureatami Konkursu z momentem przekazania Nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji, a w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach Internetowych.

3. Ponadto nagrodzony Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do zdjęć oraz na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora. Nagrodzony Uczestnik upoważnia także Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Wydana nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do Utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie.

8. Co do Utworów Uczestników nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia Utworu w Konkursie udzielają oni Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 powyżej.

§6

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie eleplant.pl/regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie mogą naruszać praw słusznie nabytych w Konkursie przez osoby, które przystąpiły do Konkursu przed zmianą Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie eleplant.pl/regulamin.

3. Informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Mediatalk Sp. z o.o. pod adresem e-mail: kontakt@mediatalk.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych.